Vedtatt av kulturstyret 26.09.18

1. Innledning

1.1. Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk administreres av foreningen Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk.

1.2. Størrelsen på kommunens økonomiske ressursbruk fastsettes av bystyret i det årlige budsjettvedtaket.

1.3. Satsingsmidlene skal fordeles slik:

 • 87% til tilskuddsordningene for arrangementsstøtte, turnéstøtte og profesjonaliseringstøtte (retningslinjene pkt. 11-13)
 • 13% til administrasjon/saksbehandling, inklusiv drift av øvingslokaler

2. Formål

Satsingen på rytmisk musikk skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes gjeldende kulturpolitiske målsettinger. Retningslinjene inneholder konkrete målsettinger for de ulike støtteordningene som finansieres av satsingsmidlene (retningslinjene pkt. 11-13).

3. Saksbehandling

3.1. Alle søknader om tilskudd fra satsingsmidlene behandles av et tildelingsutvalg bestående av én representant for kommunen, én fra byens musikkmiljø og én fra styret i SØRF. Representantene fra byens musikkmiljø og styret i Sørf rulleres hvert andre år.

3.2. I vurderingen av søknadene prioriteres tiltak som er i tråd med målsettingene for de ulike ordningene. Kunstnerisk innhold og kvalitet vektlegges.

3.3. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50% av tiltakets totale utgifter.

3.4. Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet. Tildelingsutvalget kan vedta at utbetalingen skjer i rater, eller sette andre rimelige betingelser for utbetaling av tilskudd.

3.5. Søknader som er ufullstendige eller ikke er innenfor retningslinjene kan ikke innvilges. Søkere som ikke har rapportert for tidligere mottatt tilskudd, vil ikke bli vurdert.

3.6. Forvaltningslovens regler for saksbehandling gjelder. Alle søknader er offentlige, og oversikt over vedtak offentliggjøres via www.sorf.no.

4. Hva det kan gis tilskudd til

Turneer, enkeltkonserter, konsertrekker, kompetansehevende tiltak og profesjonaliseringstiltak.

5. Hva det ikke gis tilskudd til

Formål som naturlig omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger, festivaler, dekning av underskudd ved allerede gjennomførte tiltak og ordinær drift.

6. Hvem det kan gis tilskudd til

6.1. Det gis primært tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.

6.2. Søkere må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand kommune eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand.

7. Hvem det ikke gis tilskudd til

7.1. Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstratilskudd fra denne tilskuddsordningen.

7.2. Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.

8. Søknadsfrister

8.1. Det er to hovedfrister i året: 1. desember og 1. juni. Søknader som gjelder konsertrekker sendes fortrinnsvis innen disse to fristene.

8.2. Øvrige frister er 1. mars og 1. september.

8.3. Søknad skal leveres før tiltaket er igangsatt eller gjennomført.

9. Krav til søknaden

9.1. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes. Alle obligatoriske felter i skjemaet må fylles ut.

9.2. Følgende må legges ved søknaden:

 • en beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til, og plan for gjennomføringen
 • et budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansieringen

10. Krav til mottaker av tilskudd

10.1. Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i Sørf kontaktes umiddelbart.

10.2. Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan Sørf kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.

10.3. Dokumentasjon på gjennomføringen som viser bruken av tilskuddet skal leveres saksbehandler innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført.

10.4. Særlige betingelser knyttet til tilskuddet skal innfris uten unødig opphold.

11. Arrangementsstøtte

11.1. Målsetting for arrangementsstøtten er å

 • skape et sterkt, bærekraftig og mangfoldig arrangørmiljø
 • stimulere en mer langsiktig og strategisk satsning blant byens arrangører
 • skape et sjangerbredt og stabilt konserttilbud med høy kvalitet hele året
 • stimulere til aktivitet på, og tilrettelegging av flere konsertsteder
 • legge til rette for flere konserter med nasjonale og internasjonale artister
 • utvikle arrangørfeltet som næring og bidra til større profesjonalitet blant arrangørene

11.2. Godt etablerte arrangører/klubber som har vist gjennomføringsevne og kompetanse kan gis tilskudd til konsertrekker som halvårsprogram/klubbprogram.

12. Turnéstøtte

12.1. Målsettinger med turnéstøtten er å

 • synliggjøre byens band og artister regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og dra nytte av deres verdi som ambassadører for musikkbyen Kristiansand
 • styrke og utvide artistenes og bandenes kontaktnett, og gi dem mulighet til å skape et større publikum
 • gi band og artister mer kompetanse og erfaring i å spille under ulike forhold, samt øke deres sjanse til å kunne gjøre musikken til levebrød

12.2. Regionale, nasjonale og internasjonale turnéplaner må stå i forhold til artistens/bandets nivå, erfaring og gjennomføringsevne.

12.3. I spesielle tilfeller kan det også gis reisestøtte for å spille viktige enkeltkonserter i utlandet

13. Profesjonaliseringsstøtte

13.1. Målsettinger med profesjonaliseringstøtten er å

 • skape en sterk, bærekraftig, mangfoldig og moderne musikkbransje
 • stimulere til at ambisiøse utøvere innen musikkbransjen skal videreutvikle seg i Kristiansand
 • utvikle Kristiansand som en spennende og progressiv musikkby
 • bidra til flere profesjonelle aktører som lever av musikkaktiviteten
 • synliggjøre for omverden at Kristiansand satser på profesjonalisering av musikkfeltet

13.2. Utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan få støtte til:

 • Strategiske reiser for videreutvikling av virksomheten, det være seg musikkbransjetreff, møtevirksomhet med fremtidige samarbeidspartnere etc.
 • Aktiviteter i Kristiansand og regionen, initiert av søker, der målet er egen profesjonalisering
 • Egenandel til prosjekter/kompetanseprogrammer som legger grunnlaget for økt profesjonalisering

13.3. Informasjon om dato, arrangementssted og samarbeidspartnere må oppgis.

13.4. Søkere som kan synliggjøre en langsiktig strategi for tilstedeværelsen i forhold til sin satsing vil bli prioritert.