1. MÅLSETTINGER

Tilskuddsordningene skal medvirke til å oppnå Sørfs og Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger.

ARRANGEMENTSTØTTE

Målsettingen med arrangementstøtten er å:

 • skape et sterkt, selvbærende og mangfoldig arrangørmiljø: Å stimulere til miljøbygging, dugnadsånd, engasjement, kompetanseheving, rekruttering, nyskaping og en mer langsiktig og strategisk satsning blant byens arrangører.
 • sette Kristiansand på kartet som en spennende musikkby, med et sjangerbredt og stabilt konserttilbud med høy kvalitet hele året.
 • stimulere til aktivitet på, og tilrettelegging av flere konsertsteder
 • legge tilrette for flere konserter med større artister, nasjonale såvel som internasjonale
 • utvikle arrangørfeltet som næring og bidra til større profesjonalitet blant arrangørene

TURNÉSTØTTE

Målsettingen med turnéstøtten er å:

 • synliggjøre byens band og artister på regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan og dra nytte av deres verdi som ambassadører for Kristiansand som musikkby
 • styrke og utvide artistenes og bandenes kontaktnett og gi dem mulighet til å skape et større publikumsgrunnlag
 • gi band og artister mer kompetanse og erfaring i å spille under ulike forhold, samt øke deres sjanse til å kunne gjøre musikken til levebrød

PROFESJONALISERINGSMIDLER

 1. Målsettinger for profesjonaliseringsmidlene er å:
 • skape en sterk, bærekraftig, mangfoldig og moderne musikkbransje.
 • stimulere til at ambisiøse utøvere innen musikkbransjen skal videreutvikle seg i Kristiansand.
 • sette Kristiansand på kartet som en spennende og progressiv musikkby.
 • bidra til flere profesjonelle aktører, som lever av aktiviteten sin.
 • synliggjøre for omverden at Kristiansand satser på profesjonalisering av musikkfeltet.
 1. Hva det kan gis tilskudd til:
 • strategiske reiser for videreutvikling av virksomheten, det være seg musikkbransjetreff,
 • møtevirksomhet med fremtidige samarbeidspartnere etc.
 • aktiviteter i Kristiansand og regionen, initiert av søker, der målet er egen profesjonalisering
 • egenandel til prosjekter/kompetanseprogrammer som legger grunnlaget for profesjonalisering

INTROSTØTTE

 1. Målsettinger for introstøtten:
 • Dette gjelder for de som tidligere ikke har søkt midler fra arrangement- eller turnéstøtteordningen. Skal være lavere terskel for tilskudd, da målet er at flere skal arrangere sin første konsert, sin første festival eller reise på sin første turné.
 1. Hva det kan gis tilskudd til:
 • turnéer: regionale, nasjonale og internasjonale turnéplaner. Turnéplanen må stå i forhold til artistens/bandets nivå, spilleerfaring og gjennomføringsevne. I spesielle tilfeller kan det også gis reisestøtte for å spille viktige enkeltkonserter i utlandet
 • enkeltkonserter (ikke festivaler!) Støtte til små og store enkeltkonserter.
 • konsertrekker: Halvårsprogram/klubbprogram. Rettet mot godt etablerte arrangører/klubber som har vist at de har gjennomføringsevne og kompetanse til å gjennomføre en konsertserie.

 

Tilskuddets art: støtte

Tilskudd til alle fire satsningsområdene kan utbetales som ren støtte.

 

2. HVA DET IKKE GIS TILSKUDD TIL
 • Festivaler og formål som naturlig omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger
 • Dekning av underskudd ved allerede gjennomførte tiltak
 • Ordinær drift
 • Lukkede arrangementer
 • Interne kurs, studiereiser eller annen utdanning

 

3. HVEM DET KAN GIS TILSKUDD TIL

Det gis primært tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.

Det kan også gis tilskudd til tilsvarende aktører uten tilhold i Kristiansand når disse er ansvarlig for tiltak som skapes og gjennomføres med lokale utøvere.

 

4. HVEM DET IKKE GIS TILSKUDD TIL
 • Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstratilskudd fra denne tilskuddsordningen
 • Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter
 • Barnehager og skoler

 

5. SØKNADSFRISTER

Det er to hovedsøknadsfrister i året: 1. juni og 1. desember. Søknader som gjelder konsertrekker sendes fortrinnsvis innen disse to fristene. Øvrige frister er 1. februar, 1. april, 15. august og 1.oktober.

Søknad skal leveres før tiltaket er igangsatt eller gjennomført.

 

6. KRAV TIL SØKNADEN

Gjeldende søknadsskjema skal benyttes. Alle obligatoriske felter på skjemaet skal fylles ut.

Følgende må legges ved søknaden:

 • en beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til, og plan for gjennomføringen
 • et budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansieringen

 

7. SAKSBEHANDLING

Ordningen administreres av Sørf. Søknader behandles av et tildelingsutvalg bestående av en representant for kulturkontoret, en fra Vest-Agder musikkråd og en fra styret i Sørf.

I vurderingen av søknadene prioriteres tiltak som er i tråd med målene for ordningene. Kunstnerisk innhold og kvalitet vektlegges.

Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50% av tiltakets totale utgifter.

Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet. Tildelingsutvalget kan vedta at utbetalingen skjer i rater, eller sette andre rimelige betingelser for utbetaling av tilskudd.

 

8. KRAV TIL MOTTAKER AV TILSKUDD

Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i Sørf kontaktes umiddelbart.

Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan Sørf kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.

Dokumentasjon på gjennomføringen og regnskap som viser bruken av tilskuddet skal leveres saksbehandler innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Særlige betingelser knyttet til tilskuddet skal innfris uten unødig opphold.