Sørf søker ny musikkbransjerådgiver

Sørf søker musikkbransjerådgiver 

Sørfjobber for å profesjonalisere musikkbransjen på Agder.Vi skaper vekst og utvikling i bransjen for artister, band, produsenter, arrangører ogandre som bidrar til utviklingen i bransjen regionalt.    

Sørfutlysernå enfast stilling som Musikkbransjerådgiveri80 – 100%. Denne stillingen er viktig for å representereSørfog bidra tilatSørfnårsine målsettinger.Stillingenskalbidra til profesjonalisering ogaktivitetfor musikkfeltet i Agder.  

Vi ser etter en person som er energisk, strukturert og utadvendt, med et godt overblikk og gode samarbeidsevner. Du er flink til å jobbe selvstendig, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag. Du kommuniserer godt med alle typer mennesker på norsk og engelsk.   

Stillingen rapporterer til daglig leder.   

Erfaring og kompetanse 

 • Utdanning på høyere nivå (bachelor- eller mastergrad).Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaringkan erstatte utdanning 
 • Solidkunnskapommusikkfeltets strukturer og utfordringer 
 • Gode presentasjonsferdigheter 
 • Planleggings- og gjennomføringsevneav kurs,aktiviteter og prosjekter 
 • Godenorske og engelske ferdigheter, skriftlig og muntlig 
 • Beherskersøknadsskriving og rapportering 

 

Personlige egenskaper: 

 • Samarbeidsorientert, initiativrik og fleksibel 
 • Strukturert og nøyaktig
 • Stor arbeidskapasitetog trives med høyt tempo 
 • Motiveres avå nåmål som er satt 
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert 
 • Liker å jobbe selvstendig og i team 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Driverådgivning og veiledning medaktører fra musikkfeltet 
 • Booke og gjennomføre kurs og kompetansehevende aktivitet i regionen 
 • RepresentereSørfpå relevante arenaer   
 • Rapportere påresultaterogmåloppnåelse 
 • Bidratilå utvikleSørfsitt internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter 
 • Bistå daglig leder i oppnåelse avSørfsmål 

 

Vi tilbyr: 

 • 80 – 100 %faststillingsom musikkbransjerådgiver 
 • God mulighet til personlig og faglig utvikling i musikkbransjen 
 • Variert, fleksibelog spennende arbeidshverdag 
 • Engasjerte og faglig sterke kollegaer som brenner for jobben sin 
 • Arbeidsplass ien dynamisk og spennende bransjei utvikling 
 • Gode nettverk i musikkbransjen  
 • Lønn etter avtale 

 

Kjenner du deg igjenbeskrivelsen over, håpervi å motta en søknad fra deg. Søknad og CV sendes daglig leder iSørfJuditPremakjudit@sorf.no innen20.06.2021. 

Vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende til intervju. Ved spørsmål om stillingen kan Judit kontaktes på e-post eller mob: 91 80 87 81.   

 

OmSørf 

Sørfutvikler en ledende musikkregion i Agder. Vijobbersjangeroverskridendefor å profesjonalisere og styrke hele musikkbransjen i Agder.Vi er et samlende kompetansefyrtårn.   

Vi skaper vekst og kreative arbeidsplasserog søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøer som film, litteratur, scenekunstogvisuellkunst. 

Sørfbidrartilutvikling og synliggjøring avmusikkbransjeni regionenAgder.Vi fungerer som døråpner, veileder og bindeledd. Våre kjerneoppgaver er kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og rådgivning og nettverksbygging. Vi jobberkulturpolitisk og sørger for at musikkbransjen blirlyttet tilav politikernei relevant politikkutforming på kultur og næringsfeltet.Sørfdeltar i samfunnsutviklingenog deltar i strategiutvikling regionalt og lokalt.   

Sørfønsker å bidra til økt attraktivitet for regionen Agder og Sørlandet. Vi vil bidra til å skape en region som tiltrekker seg kunnskap som vil forbedre hverdagen og skape et godt sted og jobbe å bo.   

For å oppnå dette ønsket for regionen,må vi haet aktivt og innovativt musikkfelt. Vi trenger å tiltrekke ossunge profesjonelle og nyutdannede til kreative næringer, så vel som til hele næringslivet og forvaltningen lokalt og regionalt.